kmv_lUtrolig slappe myndigheter

Med all ære for arbeidsplasser; det må stilles spørsmål om forurensingen av Vågen fra det gjenværende skipsverft Kristiansund mekaniske. Statens Forurensingstilsyn og NIVA har undersøkt bunnen utenfor her, og den er ekstremt  forurenset av miljøgifter, bl.a PCB. Fra rapporten sakses ; < I Kristiansund er skipsverftenes tidligere og nåværende aktivitet en risiko for PCB spredning, og det bør settes i verk tiltak for å hindre utlekking til sjøen. Spesielt gjelder dette Kristiansund Mekaniske >.

kmv_roed_baat
Der skjer avrenning til sjø fra bedding og aktiviteter her. Miljøgiftene er lite nedbrytbare og havner i næringskjeden, gjerne til morsmelk og dermed havner PCB også på de minstes "matbord".
kmv_roed_i_slip
En dieselskvett på Bremsnesfjorden er alvorlige greier med lenser og masse oppstyr. Dette her som er virkelig alvorlig for miljøet , virker det som myndighetene er helt maktesløse over.
kmv_innover
Det er målt svært høye verdier av miljøgifter i sedimentene i Vågen. Her et foto av sjøen der giftig bunnstoff bare kjøres rett i sjøen. Med virkelighet at vi er i 2007, er dette vanvittig med dagens oppmerksomhet på utslipp til omgivelsene . I tillegg er gamle synder fra Gassverket et steinkast lenger bort. (Steinkulltjære i mengder i sedimentene)

 

kmv_hummer
Skalldyr fra Vågen må være staffull av miljøgifter. Denne spankulerte i skrotet på Hjelkremkaia. (Foto: Bjørn Ove Angvik)