nore_lite

Bildet under har vært gjenstand for litt fram og tilbake-meninger, men vi kom endelig i mål.
nore_1
Fra Kjell Dønheim fikk vi denne:
Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank og fru Caroline Knudtzon. Ført i protokoll av overlærer Wilhelm Lund. Foto hovedsakelig utført av fotograf Ole Olsen Ranheimsæter dersom ikke noe annet er anført. Tegninger utført av billedhugger J. Johnsen og Ole Ranheimsæter. DKL - er en forløper for Nordmøre Historielag, i tett samarbeid med Kristiansunds museum. Nr. 78 Parti fra Nordlandet, Kristinsund, med en del ”brygger” ved sjøen m.m. Fotogr. For D. K. L. 1909. Av muntlige oplysninger om dette billede hitsættes: Den lille brygge med de hvite kanter og 3 vinduer i gavlen længst til høyre er brygge tilhørende kjøbmand Lien, den brukes til opbevaring av klipfisk. Efter eierens sigende har den tidligere hat vide, tømrede boder med panelet gang utenfor. Meddeleren beretter at han husker dette. Samme meddeler beretter at han mindes at den større brygge noget længere til venstre ogsaa har hat vide, tømrede boder. Bryggen skal tidligere være benyttet av R. Parelius til opbevaring av klipfisk og rogn. Av de tre bygninger længst til venstre opgives den midterste at være ? De to øvrige har efter meddelende mands meddelelse været brygge for opbevaring av laks, sild og klipfisk. Meddelerne fortæller at de husker dette. Alle de her nævnte brygger er bygget paa stenkar med overliggende bolværk av tykke stokker. Fra Nordmøre Museum sin fotosamling.