Arkeologene fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som holder til med en stor stab med feltundersøkelser i Fossvika ved Bruhagen, hadde visningsdag av arbeidet sitt i dag. Og det er et omfattende arbeid de har foretatt. Lokaliteter fra 14 meter til 38 meter over havet er undersøkt, og det er funnet rester etter menneskeskapte gjenstander av forskjellige steinarter her. Det er oså tidligere gjort visse undersøkelser her etter at reguleringen kom i 2001. Blandt annet i 2006 ble det gjort endel undersøkelser her.
ark 3
Her gikk sjøen for 9000 år siden, og det var en bukt her .Feltene  her ligger 14 m over dagens havnivå. Grunnet av at landheving og issmelting holdt hverandre i sjakk, stod sjøen her rundt 2500 år. Dette dannet grunnlaget for at jeger/ fangsfolk slo seg ned her. De kom nok fra kontinentet og søkte iskanten nordover, sier arkeologene.
ark 1
Ragnar Vennatrø( infoansvarlig) og prosjektleder Anne Haug fra NTNU viser fra kart hvor vannstanden er inntegnet for 12000 år siden. Da var vannet 38 meter høyere opp en i dag.
ark 8
Ser man nærmere på dette kartet så det slik ut. Hele Røsandberget var en stor holme. To steinalderlokaliteter som lå ved sjøen er undersøkt, der det er funnet (røde merker på neset). I dag er dette haugen sør for Skretting. Her i fjæra bodde det altså folk som drev jakt og fiske.
ark 4
Her var det et lite nes for 9000 år siden. Deler av bearbeidet flint og andre steinsorter er funnet på lokaliteten. . Leire og skjell fantes her. Området har vært kulturlandskap i nyere tid, men var heldigvis lite pløyet av moderne redskaper.Funnene blir lagt i poser på funnstedet.. Røsandberget i bakgrunnen.
ark 5
Marte Mokkelbost skulle vise fram endel funn til interesserte i dag. Til venstre en slått pilspiss av flint. Flint finnes ikke naturlig i Norge, men isbreene har flyttet grus og stein over store områder.
ark 2
Lene Vestrum Kirkhus soller utgravd materiale på jakt etter fragmenter og annet fra urgammel fjæresone.
ark 7
Feltene som undersøkes nå ligger 14 m over havet. Her var det grunnet vannstanden en fin vik. Her er det gjort mange funn i antatte boplasser langs denne vika.
ark 6
Basen under de store undersøkelsene er Fossvik-gården. Rundt 30 personer deltar i det omfattende regisreringsarbeidet.