Det er i Brinchmannsveien, fra rundkjøringen og nordover mot Karihola , markert inn felter som mest sannsynlig har med fartsnedsettende tiltak å gjøre. På 4 steder er det markert slike steder langs strekningen. Ifølge trafikksikkerhetsplanen i kommunen er dette ønskelig grunnet mange barn ferdes her, og at det er registrert svær fart langs strekningen. Når det gjelder bussrutene til Karihola hører man snakk om at de vil gå til  Karihola og forsette over  den nye veien ved blokkene i Makrellsvingen og ned til rundkjøringen i Hagelin, men det er ikke bekreftet.
demp 1
Det er markert 4 steder fra rundkjøringen ved Bunnpris til Karihola som nå trolig får fartsdempere. Trafikkingeniøren i kommunen har ikke vært å fått tak i for en uttalelse i dag.
demp 3
På disse stedene er det tilnærmelsesvis merket steder hvor eventuelle fartsdempere kan bli å finne i framtiden.
demp 12
Fra planen som ligger ute på kommunens nettsider som omfatter også Brunsvika/ Karihola.