Brunsvika – et offentlig anliggende?

Utgangspunktet for dette innlegget er strømmen av "betente" saker som har vært omtalt i TK i det siste. For de som ikke er direkte berørt kan det være vanskelig å holde oversikt over hva dette dreier seg om. Enkelt sagt er det rettighetene til tre eiendommer som alle er berørt av en ulovlig utfylling i sjøen i Brunsvika. To eneboliger og tre nausttomter har mistet sin naturlige grense mot sjøen. Nedenfor kommer noen kommentarer som belyser hva som er situasjonen.

2002 a

Ulovlig og forurenset fylling i sjøen 

 • Utgangspunktet er en gammel tradisjonsrik bebyggelse som har hatt naturlig grense til sjø siden eneboligene ble bygget i starten på 1900-tallet. 
 • Utbygger satt i gang med å fylle ut på sjøbunnen langs stranda foran bebyggelsen og ubebygde nausttomter for 20 år siden. Som grunneiere protesterte vi mot dette.
  I dag har de 2 eneboligene og de 4 tinglyste nausttomtene mistet sin naturlige grense mot sjøen og er innebygget av den ulovlige fyllingen som på toppen av det hele består av til dels forurenset masse.
 • Opprinnelig var planen til utbygger og eier av sjøgrunn å lage et marina-anlegg i bukta utenfor eiendommene med molo, båtutlegg og et større antall naust.
 • 2002 b
  I dag er planen å selge fyllingen som tomt for en ny og eksklusiv enebolig for adm. direktør i KBBL, Vidar Solli.
 • Som grunneiere har vi hele tiden hevdet vår adkomstrett til sjøen, men aldri hevdet at vi eier sjøgrunnen. Eieren av sjøgrunnen har likevel hverken rett til å dumpe forurenset masse i sjøen eller legge en fylling slik at den hindrer vår tilflottsrett.
  Det er i strid med forurensings-lovgivingen så vel som strandretten.
  Kristiansund kommune avdeling byggesaker har for øvrig heller aldri gitt eier av sjøgrunnen, Øyvind Sporsheim, igangsettelsestillatelse for fyllingen. At det i tillegg er benyttet urene forurensende masser* til utfyllingen forverrer saken og berører allmennheten like mye som oss grunneiere.  
  * Kommunens egen advokat uttalte i media 06.03.2020, at betongmasser regnes som urene masser i forbindelse med renovering av Atlanten Stadion.
 • Kristiansund kommune - avdeling byggesaker, har 3 ganger fra 2001 og frem til i dag vedtatt at fyllingen er ulovlig og varslet pålegg om retting/fjerning.
  Trass i ankeavslag både fra kommune og fylkesmann har stadig nye søknader og nye krumspring fra tiltakshaver og i det siste boligbyggeren, resultert i en rekke utsettelser, derfor ligger fyllingen der den dag i dag. 
  2002 c

                                    

Privat reguleringsforslag  

 • Den private utbyggeren som ønsker å oppføre en enebolig på fyllingen, Vidar Solli,
  har gjennom sitt private selskap fremmet et reguleringsforslag hvor den ulovlige fyllingen er lagt inn som boligtomt. Planen er tydeligvis å få godkjent reguleringsplanforslaget etter offentlig gjennomsyn og så i ettertid påberope seg at den godkjente reguleringsplanen gjør at ulovlighetsvedtaket må omgjøres og fyllingen bli godkjent som tomt for boligbygging. At kommunen allerede har vedtatt at fyllingen er ulovlig og påvist at massen er forurenset spiller ingen rolle for direktøren i kommunens største utbyggingsselskap KBBL.
 • Det spiller heller ingen rolle at for å få lovlig adkomst til bolig på fyllingen, skal det konfiskeres/eksproprieres en del av nabo eiendommen, som allerede er negativt berørt av fyllingen. Eieren av denne nabo eiendommen er selvsagt ikke interessert i å avstå tomtegrunn til egen ulempe til fordel for han som har planlagt å bygge en prangende enebolig i sjøkanten rett foran stuevinduene hans!
 • Det spiller tydeligvis heller ingen rolle at boligprosjektet bare tjener boligbyggerens egne snevre private interesser, mens de svekker bysamfunnets mål for den planlagte og delvis gjennomførte rehabiliteringen av Brunsvika som rekreasjonsområde for allmennheten.

 Kommunal behandling  

Det var for oss helt ukjent at Hovedutvalget for plan og bygning skulle behandle Sollis forslag om privat regulering av våre eiendommer i Brunsvika i møte 15.06.2020. Vi som direkte berørte parter fikk ingen form for forhåndsvarsel. Heldigvis oppdaget en nabo i området at møtet hadde vært avholdt og at Solli fikk medhold i at reguleringsplanen skulle legges ut til offentlig høring. Møtet ble senere ble erklært ugyldig og nytt møte måtte gjennomføres.   

  

I det etterfølgende møte 22.06.2020 fulgte vi med på streamen og ble imponert over utvalgsmedlemmet fra Rødt som hadde tatt seg bryet med å sette seg grundig inn i saken
før behandling. Rødts forslag om å forkaste Sollis forslag til reguleringsplan ble støttet av SP, FRP, MDG og NML. Det gir håp! Likevel ble det stilt krav om omkamp på et spisfindig prosessteknisk grunnlag og med spørsmål om man hadde fattet et vedtak eller truffet en beslutning og om det var en avgjørelse med eller uten klage-/ankerett ..

Protokollutskrift fra vedtak gjort 22.06, sak 38/20

Journal nr. 19/04983-35, Vedtak 1. gangs behandling

https://kristiansund.pj.360online.com/Journal/SearchRelated?caseYear=2019&sequenceNumber=4983&documentNumber=35#

Så i nytt møte 24.08.2020 går Hovedutvalget for plan og bygning, imot Rådmannens innstilling, der Rådmannen gir klart uttrykk for at beslutningen i møte 22.06.2020 ikke gir klagerett. Likevel blir Vidar Sollis klage på beslutningen 22.06. tatt til følge. Man kan undres over hvordan påtrykket overfor administrasjonen/saksbehandlere og politikere har vært i perioden mellom møtene 22.06. og 24.08. 

Notat fra samtale Solli – saksbehandler gjort 02.07.20 

Journal nr. 19/04983-41, Notat samtale 02.07.20 

https://kristiansund.pj.360online.com/Journal/SearchRelated?caseYear=2019&sequenceNumber=4983&documentNumber=41# 

Notat fra samtale Solli-saksbehandler gjort 30.06.20 

Journal nr. 19/04983-42, Notat samtale 300620 

https://kristiansund.pj.360online.com/Journal/SearchRelated?caseYear=2019&sequenceNumber=4983&documentNumber=42# 

Som et av eksempel på måten kommunikasjonen mellom boligbygger Solli og kommunen skjer på tar vi med dette sitatet fra et notat som ligger på postlisten til Kommunen: 

«..... Han sier at han mener at han ikke skal betale for dette elendige arbeidet. Jeg orienterer om at våre saksbehandler har gjort arbeid med planen og det må vi ha betalt for. Han nærmest hånflirer og sier igjen at det ikke er noe fornuft igjen på enheten og at det ikke går an å ta betalt for slikt elendig arbeid. Han forsetter å fyre løs mot vår enhet og saksbehandlere, er svært ufin og nedlatende i praten.»

  

 

At Solli hevder at KBBL ikke er involvert i reguleringssaken er greit, men på kommunens offentlige postliste, benytter han KBBL email både for seg selv og for sitt private selskap Faktisk AS.  Se journal nr 19/04983-33:

https://kristiansund.pj.360online.com/Journal/SearchRelated?caseYear=2019&sequenceNumber=4983&documentNumber=33&offset=10 

 

Tidens Krav dekket møtet 24.08 og skrev om hvordan møtet forløp:
https://www.tk.no/hyppig-kontakt-mellom-utbygger-solli-og-hovedutvalgsleder-elde-en-merkelig-sak/s/5-51-851009 

TK var svært observant og oppfattet kommunikasjonen / sms’en(e) mellom Solli og leder i Hovedutvalget både før og under møtet. (Se link TK, «En merklig sak..») Dette dokumenterer en saksbehandling med ensidig påvirkning og gir ikke tillit til de kommunale politiske beslutningsprosessene. Vi har derfor reist spørsmålet om habilitet og håpet at det ville sikre en endelig og upartisk rettferdig behandling i Hovedutvalget. Det skjedde ikke. Kommunen har sendt ut reguleringsforslaget på offentlig høring. 

Vi har spesielt merket oss at Arbeiderpartiet, som Berit Tønnessen skriver i sitt innlegg, hele tiden har støttet utbygger. Det betyr slik vi forstår det at man støtter omkamp om kommunens eget ulovelighetsvedtak, at man skal se bort fra forurensningsproblemet med mindre Fylket stiller krav og at man med åpne øyne er innstilt på å konfiskere privat eiendom på bekostning av en privat huseier til direktør Sollis personlige fordel og gunst. Det er interessant at man i Ap tør og vil forsvare slike standpunkt. 
2002 d

 Sluttkommentar
I løpet av de siste 20 årene som fylling-saken har pågått (!), har vi som direkte berørte, aldri blitt kontaktet av Kristiansund Kommune i saken. Våre interesser har blitt ivaretatt ved at våre advokater har gjort hva de har kunnet. Det er uforståelig at man etter så mange år ikke evner å fatte vedtak som setter en endelig stopper for det som for de fleste faktisk og praktisk burde være en opplagt sak.

Når vi begynner å pirke på det uforståelige dukker altså det virkelige problemet opp: Ikke manglende kompetanse og kapasitet til å bli ferdig med en plan/bygge/reguleringssak som burde være soleklar og enkel, men et ufyselig påvirkningssystem kommer for dagen.
Et påvirkningssystem som ikke lover godt for forvaltningskulturen i kommunen.
Mostads grensedraging i sitt TK-innlegg bør leses av mange! For som det står i et tidligere kommunalt notat: Interessene til tilstøtende eiendommers grunneiere anses "ikke vesentlig berørt»...  Vel, det er nok et spørsmål om hvem som ser og hva man ser etter.

 De berørte; 

Jan Erik Rolland, Bente E. Rolland, Thomas Chr. Thomassen, Bjørn D. Dahl og Ernst Naas

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her