natur.jpg

 

Naturvernforbundet sterkt kritiske til kommuneplanen for Kristiansund

Kristiansund kommune har hatt ute på høyring eit forslag til ny arealdel til kommuneplanen. Naturvernforbundet er i si fråsegn frista til å ønskje folk velkomne til naturasyl i andre kommunar om dei har interesse av å leve i kontakt med den naturen mennesket som art trass alt er ein del av. Så får entreprenørane, ingeniørane og pengetrillarane halde seg i bingen i Kristiansund slik at dei kan øydelegge dette arealet heilt og fullstendig.

http://naturvernforbundet.no/grf/pix.gif

http://naturvernforbundet.no/grf/pix.gif

Av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

02.10.2009

http://naturvernforbundet.no/grf/pix.gif

http://naturvernforbundet.no/grf/pix.gif

http://naturvern.imaker.no/data/b/1/32/85/2_223_0.jpg

Øystein Folden, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

http://naturvernforbundet.no/grf/pix.gif

http://naturvernforbundet.no/grf/pix.gif


Gjennomgåande er det ei utfordring i arealdelen at det i mange av utbyggingsplanane er sagt at konsekvensane for naturmiljøet er lite kjende og må utgreiast ytterlegare, men først i samband med reguleringsplanarbeid. Dette er eit skummelt prinsipp, då ein då lett kartlegg kor verdifull biologien som går tapt er. Dette som følgje av at dei økonomiske konsekvensane av vern blir så mykje større etter at arealet er omdisponert til utbyggingsområde. På den måten blir ikkje vernebehov omgjort til vern av biologiske grunnar, men om det er mogleg for kommunen å legge pengar nok på bordet til å halde areal unna utbygging. Og det er det jo sjeldan.

Frå 1. juli 2009 kom det ein ny naturmangfoldlov med eit nytt krav: "Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet." Naturvernforbundet meiner dette kravet må føre til fornya vurdering av ei rekke område i Kristiansund før kommuneplanen blir stadfesta.

Naturvernforbundet har også kommentert ei rekke av dei konkrete utbyggingsprosjekta, for det er det planen innehalder. Dette gjeld Skorpa, Sørholmen, Kvennbergmyran, Vestbase øst, Jørihaugen, Husøya, Fugløya, Bolgneset, Daumannsdalen, Flatøya, Storbakken, Storbakken øst samt Kvalvik/Storbukta - Havmyran/Rensvik - Sandtjønna/Våttåbukte.

Gjennomgåande etterlysar Naturvernforbundet også betre arealutnytting i Kristiansund. Den tradisjonelle småbytilnærminga er at natur "kostar ingenting" og difor løyser kommunen sitt ekspansjonsbehov ved nærast konsekvent å ta i bruk naturområde for å vekse på. Det er tid for at ein i langt større grad reviderer areal som alt er disponert, men blir lite bruka. Viss det er så viktig at alt skal bli til stål og betong får ein gå høgare opp i høgda og dessutan fortette meir. Areal som alt er i bruk til utbyggingsføremål, men i lite intensiv grad bør få reviderte planar og betre utnytting.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har fleire kommentarar. Han kan kontaktast på telefon 91 81 25 42.

http://www.naturvern.no/grf/linkepil.gif

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

 

http://www.naturvern.no/grf/linkepil.gif

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturenhttp://naturvernforbundet.no/grf/filikon_7.gifFråsegna frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til arealdelen (Fraasegn_til_kommuneplan_-_arealdelen.pdf, 112 Kb)

http://naturvernforbundet.no/grf/linkepil.gif

Kommuneplanens arealdel er lagt ut på høring


Kommunen har utarbeidet forslag til revidert utgave av kommuneplanens arealdel for perioden 2009-2020. Plan- og bygningsrådet har i møte 4. juni 2009 vedtatt å legge forslaget ut til offentlig høring. Kommuneplanens arealdel er en plan for utnytting av arealene i hele kommunen fram til 2020. Planen er en oversiktsplan som ikke fastlegger arealbruken i detalj, men den klargjør hvilke områder som for eksempel skal brukes til bolig, nærings- og samferdselsformål, offentlige bygg og anlegg, landbruks-, natur- og friluftsområder, store friområder, akvakulturanlegg mv. Kommunen inviterer alle til å komme med innspill eller merknader til planforslaget. Merknadene sendes  Kristiansund kommune, Boks 178, 6501 Kristiansund. Fristen settes til 1. oktober 2009.

 

http://naturvernforbundet.no/grf/linkepil.gif

Kva er alternativet til Skorpa som friområde i Kristiansund?

 

http://naturvernforbundet.no/grf/linkepil.gif

Skorpa er verdt å ta vare på

 

http://naturvernforbundet.no/grf/linkepil.gif

Skorpa og tilgjenge for folk flest

 

http://naturvernforbundet.no/grf/linkepil.gif

Kristiansund/Frei og arealbruk

 

http://naturvernforbundet.no/grf/linkepil.gif

Buss eller bil til Kristiansund?

 

http://naturvernforbundet.no/grf/linkepil.gif

Naturvernforbundet med fråsegn til planane om Atlanten hotell i Kristiansund

 

http://naturvernforbundet.no/grf/linkepil.gif

Planlagd landbruksveg i Kristiansund

 

http://naturvernforbundet.no/grf/linkepil.gif

Fråsegn til energi- og klimaplan for Kristiansund kommune

 

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, v/Øystein Folden, 6630 TINGVOLL
Epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

http://naturvernforbundet.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=132852__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4474 (20091001) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her