natu.jpgInfo-post

Natur er truet

Hvert 10. minutt forsvinner det en art fra jorda. Norsk natur er også truet. Bare i fjor mistet vi 16 arter i Norge. Vi vil redde resten og håper du vil være med.

Reddresten.no er en fotokampanje for å ta vare på mer av den norske, verdifulle naturen. Ved å laste opp et eller flere bilder av natur du vil ta vare på er du med i kampanjen og i konkurransen om fine premier.

Bildene vil overrekkes den nye regjeringen med kravet om at Norges 15 viktigste skogområder må vernes og at norsk verdifull natur må tas bedre vare på.

 

Konkurrer om fine premier!

De tre beste bildene vil bli premiert med turutstyr fra Norrøna til en verdi av 10 000 kr og fotoalbum fra Japan Photo.

En jury kommer til å velge de beste bildene. Det er også mulig å stemme på bildene.

 

Les mer på http://reddresten.no

 

Regionsekretær i Natur og Ungdom:


For fylka Oppland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

Sekretær: Thale Bergum
E-post: thaleb(a)nu.no
Telefon: 95 75 00 79

 

Dei tre områda som ligg i Møre og Romsdal og som er omfatta av kravet frå Natur og Ungdom er desse:


Gråura (Oppdal, Sunndal, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag)
Gråura i Oppdal og Sunndal kommuner er den største og best utviklede bekkekløfta som er registrert på Nord-Vestlandet, og har en utrolig stor økologisk variasjon.
Området består av en rekke ulike skogtyper, med 21 rødlistearter registrert der. Av disse finner du karplanter, moser sopp og lav, men også insekter og fugler. I tillegg til å ha et så rikt artsmangfold, er dette området et av de tørreste områdene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette området kan sies å være en av de mest interessante gamle, fuktige og kontinentalt pregede lauvskogene som er dokumentert i Norge. Området er nasjonalt verdifullt og svært viktig.

 

Les meir om området i rapporten Unike skoger - http://www.naturvern.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=86264 - og sjå postkortet her: http://www.naturvern.no/data/f/1/18/79/9_2401_0/ATT00214.pdf

 

Eikesdalen (Møre og Romsdal)
Eikesdalen i Nesset kommune er et stort område med mye gammel skog av ulik art bestående av hele 58 rødlistearter, med bl.a. reliktpregede bestander for flere høyt rødlistede arter, da spesielt innsekter og sopp. I tillegg huser området trolig en av vestlandets tetteste bestander av hvitryggspett. Det er opprettet flere små edellauvskogreservater i Eikesdalen tidligere, men disse omfatter ikke de områdene med mest artsrik og varmekjær skog. Området er nasjonalt verdifullt og svært viktig.

 

Les meir om området i rapporten Unike skoger - http://www.naturvern.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=86264 - og sjå postkortet her: http://www.naturvern.no/data/f/1/18/79/8_2401_0/Eikesdalen-st.pdf

Tjørnanakkane (Møre og Romsdal)
Tjørnanakkane i Volda kommune er et område bestående av olivinfuruskog, og flere rødlistearter. Denne typen skogområde er svært sjelden i Norge, og området er registrert som nasjonalt-internasjonalt verneverdig i flere ulike rapporter. Området har tidligere vært i verneprosess, men falt ut av denne på grunn av stort konfliktnivå – og ikke på grunn av manglende naturverdier. Sentrale deler av området er nå hogd ut, samt til dels utsatt for treslagsskifte til gran. Det er svært viktig at disse unike naturverdiene i området vernes nå, før det mister sin verdi på grunn av hogst. Området har nasjonal verdi.

 

Les meir om området her: http://www.naturvern.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=131041 og sjå postkortet her: http://www.naturvern.no/data/f/1/18/79/7_2401_0/ATT00217.pdf