rens_zzz

Reguleringsplan for Hagelinområdet skal opp til behandling i kommunen torsdag. Der kommer også planer om plassering av renseanlegg  for kloakk i området. Renseanlegg eksisterer jo her vil mange si, men nye EU regler for rensing av avløpsvann går mye lenger enn kun fjerning av tørrstoffer. Et nytt anlegg i Hagelin vil også måtte gjøre en renseprosess på selve vannet, noe som straks er en betydelig mer innviklet prosess og vil kreve større arealer.
rens_3
I disse byggene er det et renseanlegg, men det tar bare ut alt fast som flyter i avløpsvannet. Resten som all slags kjemikalier og andre skadelige stoffer går rett i havet. Nye EU regler krever nå en bedre rensing  også av brunvannet. Dette kan skje med biologi, kjemikalier eller oksygen.
rens_5
Silanlegg for avløpsvann (Karihola). Det finnes rundt 8 slike i Kristiansund. Ved bygging av nye slike anlegg vil kommunen prøve å samle avsløpsvann slik at det kan bygges færrest mulige. Dette vil redusere kostnader til både de tekniske installasjoner og ikke minst drift. Det er litt av en oppgave med de topografiske forhold vi har her i byen.
rens_6
Det e rmye arbeid med ettersyn av silanlegg og pumpestasjoner. Her pumpes det opp sand og slam fra en kum som er plassert slik at dette ikke skal komme inn i pumpekummen. (Brunsvika)