Prosjektet Astad-Høgset i Gjemnes erstatter en strekning av E39 med dårlig standard og korter inn vegen med ca 1,4 km. Gjemnesstranda frigjøres dermed for gjennomgangstrafikk, og det blir en betydelig miljøforbedring på strekninga. I tillegg til ny E39 skal det bygges nødvendige sideveger og traktorveger for å sikre tilgang til området ovenfor ny E39.
asta 1
300 meter over gammelveien er større deler av nyveien ferdig lagt. Her slipper vi 60-80-60-80 soner i ett. Men bomstasjon blir det her . Bilde innover Batnfjorden.
asta 2
Fra tunnelinnslaget på sørsiden av Gjemnesaksla. Tunnelen er ferdig drevet for lenge siden. Det blir fin vei, men det koster. Strekninga Knutset-Høgset betales av Krifastbompenger, mens strekninga Astad-Knutset finansieres med 30 mill 2010-kroner fra staten og resten av bompengemidler via bompengeselskapet E39 Knutset-Astad AS.
ast 12
Bompengeperioden ble utvidet med 4 år her ved Krifast fra 2008 for å dekke inn andre vegprosjekter på RV 70 innover Tingvoll. Spørsmålet mange stiller seg er om det blir med dette ? Man har begynt å røre på seg i Eide også hva gjelder den begredelige veien fra Høgset innover Storlandet til Eide. Kanskje denne melkekua blir stående ? Det er i alle fall dødsens stille om bomstasjonen i Fastlandsfinans.