Det er på gang en 1030 meter lang ny sykkel og gangvei her på FV 247 fra krysset ved ungdomsskolen på Bruhagen til krysset ned til industriområdet i Kristvika. Dette kommer som følge av den voldsomme økte trafikk med tunge kjøretøyer etter at Hestvikholmene og annen industri er lagt i Kristvika, samt at sikkerhet for barn som ferdes fra de nye boligområdene her blir ivaretatt.
akv 7
Det er planlagt gangvei her på motsatt side av brannstasjonen på Bruhagen.
akv 3
GS veien vil i første omgang ende her i krysset til Kristvikveien vel 1 kilometer fra skolene.
akv 1
Ortofoto fra kommunens hjemmesider over traseen til den nye gang og sykkelveien.